Makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Akay, E. (2016). Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilere Destek Eğitim Odasında Sağlanan Türkçe Etkinliklerinin İncelenmesi. Journal Education and Special Education Techonology, 1(1), 1-14.
 2. Akay, E. , Uzuner, Y. ve Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleştirilen destek eğitim odası uygulamasındaki sorunlar ve çözüm gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD), 2(2), 42-66.
 3. Doğan, M. (2014). Yetersizliği olan çocuklar, aile ve aile eğitimi: Kavramsal ve uygulamaya dönük gelişmeler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 111-127
 4. Doğan, M. (2011). Çocuklarda çalışma belleği, akademik öğrenme ve öğrenme yetersizlikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 48-65.
 5. Doğan, M. (2001). Depresyonda bilişsel terapi yaklaşımı: Temel boyutlar ve açıklamalar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 64-104.
 6. Girgin, M.C. ve Büyükköse, D. (2015). İşitme engelli çocukların sesletim ve işitsel ayırt etme gelişim durumlarının incelenmesi.  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 371-387.
 7. Girgin, M. C. (2007). İşitme engelli çocukların konuşma edinimi eğitiminde dinleme becerilerinin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(1), 15-28.
 8. Girgin, Ü. (2005). Okuma öğretiminde kullanılan iki okuma yaklaşımının işitme engelli çocuklar için kullanımı: Yönlendirilmiş okuma etkinliği ve dil-deneyim yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2), 27-36.
 9. Girgin U. (2004). İşitme engelli çocuklarda okuma anlama stratejilerinin önemi ve kullanımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(8), 33-44.,
 10. Girgin Ü. (2003). Okuduğunu anlamada işitme engelli çocukların soru yanıt stratejilerini etkin kullanımı. Çağdaş Eğitim Dergisi, 302, 29-36.
 11. Girgin Ü. (2003). Okuduğunu anlamada soru sorma stratejileri ve işitme engelli çocuk. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(10), 66-72.
 12. Gürgür, H. , Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2012). İşitme engelli bir öğrenci ile gerçekleştirilen birebir söyleşilerde öğretmen yeterliliklerinin incelenmesi.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 507-539.
 13. Karasu, H. P., Girgin, Ü. ve Gürgür, H. (2015). İşitme engelli bir çocuğun okuma yazma becerilerinin Dil Deneyim Yaklaşımı ile desteklenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6(1), 111-144.
 14. Karasu, H. P. , Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2013). İşitme engelli öğrenciler ile işiten öğrencilerin boşluk doldurma becerilerinin değerlendirilmesi.İlköğretim Online, 12(3), 701-712.
 15. Karasu, G. , Girgin, Ü. , Uzuner, Y. ve Kaya, Z. (2012). İşitme engelli gençlere uygulanan ‘tanımlama yapma’ stratejisinin uygulanması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1), 19-41.
 16. Karasu, H. P. , Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2012). İşitme engelli öğrenciler ve işiten öğrencilerin okuma becerilerinin formel olmayan okuma envanteri ile değerlendirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International 2(1), 65-88.
 17. Karasu, H. P. , Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2011). İşitme engelli öğrenciler ve işiten öğrencilerin okuma hatalarının hata analizi ile değerlendirilmesi.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 79-96.
 18. Karasu, H. P. , Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2011). Okuma becerilerini değerlendirmede formel olmayan okuma envanterlerinin kullanımı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 108-124.
 19. Karasu, H. P. ve Girgin, Ü. (2007). Kaynaştırmadaki işitme engelli çocukların yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1), 467-488.
 20.  Turan, Z. , Taşkıran, D. , Cankuvvet, N. ve Yolal, Y. (2012). Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Med.Journal. 54(2), 142-150.
 21. Turan, Z. (2009). Normal işiten erişkinler ve işitme engelli çocuklarda ASSR ile elde edilen tahmini işitme eşiği seviyelerinin ABR ve saf ses odyometre ile elde edilen işitme eşik seviyeleri ile karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3), 190-196.
 22. Turan, Z. (2006). Doğuştan işitme kayıplı çocuklarda koklear implant uygulamaları: Gelişimi etkileyen faktörler ve ameliyat öncesi değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 51-59.
 23. Turan, Z. (2000). Çok ileri derecede işitme kayıplı çocuklar için kelime ayırdetme beceri testinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 195-204.
 24. Tüfekçioğlu, U. (1998). İÇEM'de Uygulandığı Şekli ile Doğal İşitsel-Sözel Yaklaşım Nedir? Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1-2).113-123.
 25. Tüfekçioğlu U. ve Erdiken, B. (1991).  İşitme Engelli Çocuklar İçin Anadolu Üniversitesi-İÇEM'de Lise Uygulaması.  Eğitim Fakültesi Dergisi  Anadolu Üniversitesi 4, (1-2), 179-199.
 26. Uzuner, Y. (2005). Özel eğitimden örneklerle eylem araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,6(2), 1-12.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Cankuvvet, N. , Doğan, M. , ve Gürgür, H. (2015). Koklear implant uygulamalarında ebeveyn beklentilerinin değerlendirilmesi [Investigation of parental expectations about cochlear implantation]. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 3(1), 54-73.
 2. Clark M. ve Tüfekçioğlu U. (1994). Developing a comprehensive service for the hearing ımpaired in Turkey. J. Brit. Assn, Teachers of the Deaf (18), 3, 82-85.
 3. Doğan, M. (2015). İşitme engelli çocuklarda zeka: Demografik, eğitimsel ve odyolojik özelliklerle bir değerlendirme [Intelligence of hearing-impaired children: An evaluation based on demographic, educational, and audiological characteristics]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 40(180), 135-154.
 4. Doğan, M. , Dağköy, S. , Avcı, H. and Tunca, N. (2014). Ergen asiliği ölçeği (ERAS) [Adolescent rebelliousness scale (ARES)]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 281-300. http://ebad-jesr.com/
 5. Doğan, M. , Tüfekçioğlu, U. and Er, N. (2013). The impact of early intervention on cognitive performances of children with typical development and with hearing loss: Working memory and short term memory [Normal gelişim gösteren ve işitme kayıplı çocuklarda erken müdahalenin bilişsel performanstaki rolü: Çalışma belleği ve kısa süreli bellek]. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 70-106.
 6. Doğan, M. (2010). Comparison of the parents of children with and without hearing loss in terms of stress, depression, and trait anxiety [İşitme engelli çocuğu olan ve olmayan ana-babaların stres, depresyon ve sürekli kaygı belirtileri yönünden karşılaştırılması]. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(3), 231-253.
 7. Girgin, M. C. (2012). Öğretmen adaylarının sesbilgisel farkındalıklarına yönelik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 186-193.
 8. Girgin, M. C. (2008). Speech rates of Turkish prelingually hearing-impaired children. International Journal of Special Education, 23(2), 27-32.
 9. Girgin, M. C. and Özsoy, B. (2008).  The relationship between formant frequency and duration characteristics of vowels and speech intelligibility in Turkish hearing ımpaired children. World Applied Sciences Journal, 4(6), 891-899.
 10. Girgin, M. C. (2006). History of higher education provision for the deaf in Turkey and current applications at the Anadolu University. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 5(3), 6-11.
 11. Girgin, Ü. (2013). Teacher strategies in shared reading for children with hearing impairment. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 53, 249-268.
 12. Girgin, Ü. (2012). Investigation of the home reading patterns of families with children with hearing impairment: İÇEM case. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 194-199.
 13. Girgin, Ü. , Kurt, A. A. and Odabaşı, F. (2011). Technollogy integration issues in a special education school in Turkey. Cypriot Journal of Educational Sciences 1, 13-21.
 14. Girgin Ü. ve Karasu H. P. (2007). İşitsel/Sözel yaklaşımla eğitim gören işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 146-156.
 15. Girgin,Ü. (2006). Evaluation of Turkish hearing ımpaired reading comprehension with the miscue analysis inventory. International Journal of Special Education. 21(3), 68-84.
 16. Girgin, Ü. (2005). İşitme engelli çocuklarda bireyselleştirilmiş okuma eğitimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(3), 143-150.
 17. Gürgür, H. (2015). How a teacher educator in the field of the education of hearing-impaired children provides feedback to a student teacher. Australian Journal of Teacher Education, 40(1), 160-176.
 18. Gürgür, H. (2013). A critical look at the training process in the department of education of the hearing-impaired as a teacher educator: Self-study research. Journal of Qualitative Research in Education, 1(1), 62-87.
 19. Gürgür, H. (2012). Examining the training process of a new teacher educator in the field of the education of the hearing impaired. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2), 945-970.
 20. Gürgür, H.and Uzuner, Y. (2011). Examining the implementation of two co-teaching models: Team teaching and station teaching. International Journal of Inclusive Education,15(6), 589-610.
 21. Gürgür, H. and Uzuner, Y. (2010). A phenomenological analysis of the views on co-teaching applications in the inclusion classroom. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(1), 275-333.
 22. Karasu, H. P. , Girgin, Ü. ve Gürgür, H. (2015). İşitme engelli bir çocuğun okuma yazma becerilerinin dil deneyim yaklaşımı ile desteklenmesi.Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6(1), 111-144.
 23. Karasu, H. P. (2014). Individual literacy activities with hearing-impaired children in the preschool period. Educational Research and Reviews 9(22),1239-1249.
 24. Karasu, H. P. (2014). İşitme engelli çocuklara okul öncesi dönemde uygulanan okuma yazmaya hazırlık grup etkinlikleri. Eğitim ve Bilim 39(174), 297-312.
 25. Karasu, H. P. (2014). İşitme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı ürünleri gözden geçirme ve düzeltme evresine duydukları ihtiyacın belirlenmesi.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14(3), 1089-1109.
 26. Koşaner, J. , Anderson, I. , Turan, Z. , Diebl, M. (2009). The use of eSRT in fitting children with cochlear implants. Journal of International Advanced Otology5(1), 70-79.
 27. Kuzu, A. , Odabaşı, H. F. , and Girgin, M. C. (2011). Use of mobile technologies to supoort students with hearing impairment: A case from Turkey.Educational Technology Theory and Practice, 1(2), 52-82.
 28. Turan, Z. (2010). İşitme kayıplı çocuklarda doğal işitsel sözel yaklaşımla sürdürülen bir aile eğitimi çalışmasının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1697-1756.